مشتریان

 • شرکت کالسیمین
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • داروسازی ابوریحان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت ایران مایه
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت بازرگانی داروپخش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت اوزان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت پارس پنگان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس)
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکــــــت پاک شو ( گلرنگ )
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران ( ماهشهر )
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی لاله
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پتروشیمی زاگرس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت کلان دره ماهشهر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت حسابرسی KPMG (بیات رایان)
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فولاد مارشنان سپاهان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سیم لاکی فارس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • توتال
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • چای احمد
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • لاستیک کرمان (بارز)
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پویا اندیشان کیفیت آریا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • بهداد کیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مؤسسه فرهنگ و توسعه ایران
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • معیار فولاد سیرجان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ایستا پی پارس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • صنعت زمان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کیهان تبادل
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پارس مسینا(اوشان)
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کیش خودرو
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • تکنیپ
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سامان ۲
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مصفا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مدیریت راهبری سرمایه آگاهان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پارس آمپول
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • رنگین بلاش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • آبان پایه
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پارس اقتصاد کیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سازه سرامیک ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • تعاونی کارکنان دارائی
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ایران اسکرین
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مرسک ایران
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • گلتاش صنعتی
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • آریان سرنگ
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • موسسه کمک به فرهنگ و هنر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • دوران تاش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پروتئین آرمان جنوب
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • امید دریا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ویما
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • رنگ کانسای ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • خاک و سنگ
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • لاستیک کرمان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ویرا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت ویما-سیستمهای مالی
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • بیات رایان(استات اویل)
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • برنا تجارت نقش جهان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ام. جی کامرس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پایون اقیانوس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مازنددریا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فروغ دریا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • دریا درخش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • اسکو سیر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سینامارین
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پروزن
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فولاد زاگرس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • آزمایشگاه مسعود
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • بیات رایان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • گام الکتریک
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پشتیبانی گام الکتریک
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • جوش و برش آسیا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • اوزان و فوریتها
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت تعاونی ۲۳۷ کنگاور
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • داهی طب
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • یاران بهشهر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مدیریت صنعت شوینده
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پوشش فام
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • گسترش بازرگانی
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • لیزینگ ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سرمایه گذاری دارویی تامین
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • گلتاش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سیم لاکی فارس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ایران مایه
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • آرش ترانس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاشی کاشان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • تعاونی کارکنان نمایشگاه
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • اندیشه نگار
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • تعمیرگاه کیش خودرو
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کارخانه چترا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مهرکار
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • سلاسل گستر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • نوآوری معادن نیکان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • النداب
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • طهماسبی قزوین
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • آتاوا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پویا طرح فلز
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • لاستیک بارز کردستان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ره آورد تجارت شهاب
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • حنارنگ بروجن
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فرآورده های نسوز ایران
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت آلی شیمی قم
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاریاران
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • اندیشه نگارپارس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاسپین خودرو
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فرافن
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • برج پم
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • خدمات درمانی(صندوق فولاد )
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کلان دره ماهشهر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاریاران- محیط صنعت فرافن
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاریاران-پروژه نیایش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاریاران-پروژه ولنجک
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • مهندسی کان دانا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت ماه آب الکترونیک
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت پویا سازان روشن
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • نماد کوثر
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • دریا طلای گیتی
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پلی رود اتصال
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • بازرسی فنی ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فن آوری اطلاعات ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • توسعه مهندسی ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • خدمات مدیریت ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • شرکت اس جی اس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ماهراندیش
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • قهوه دانه
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پارس پنگان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • غزل پاپیروس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ساحل صید کنارک
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فراز آوران درمان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پیشگامان مدیریت
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • دارو درمان فاتح
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • پاکسان مروارید هامون
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فولاد مارشنان سپاهان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فابست
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • برودت سامه
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • صنعت زمان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • لمزی ایرانیان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فراز بنای زاهدان
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • رنگین دشت ناز
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فارمد
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ویرا
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • ارسباران قطعه شرق
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • کاویان خلیج فارس
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی

 • فولاد زرند
 • سیستمهای مورد استفاده:

  کلیه سیستم های جامع مالی


 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved