نرم افزار لیزینگ

LIZING

سیستم جامع لیزینگ از چهار سیستم فرعی بشرح زیر تشکیل یافته است:
پذیرش متقاضیان استفاده از تسهیلات لیزینگ،‌ انجام کلیه مراحل ثبت درخواست،‌ تصویب تسهیلات،‌ ثبت مشخصات کامل متقاضی،‌ تعیین اقساط و انجام محاسبات مربوطه،‌ ایجاد پرونده جهت هریک از قراردادهای لیزینگ و کنترل فرآیند عملیات لیزینگ از مرحله تقاضا تا مرحله تسویه.

 • انعکاس اطلاعات و ثائق و تضمین های مربوطه به تسهیلات.
 • انجام محاسبات بهره،‌ جرائم دیرکرد و سایر محاسبات مربوطه.
 • صدور اسناد حسابداری مربوطه و انتقال آن به سیستم مالی لیزینگ.
 • تهیه انواع گزارشات حاصل عملیات لیزینگ در قالب تقسیم بندی های گوناگون
 • تشکیل پرونده جهت هر یک از متقاضیان از مرحله درخواست،‌ تکمیل مشخصات،‌ تعریف فرم ها Template و چارچوب های مورد نیاز عملیات لیزینگ در شرکت مربوطه و تعریف جریان گردش هریک و استفاده از آن در مراحل مختلف عملیات لیزینگ.
 • مشاهده پرونده متقاضیان لیزینگ توسط کاربرانی که این اختیار به آنان از طریق سیستم تفویض گردیده است.
 • تهیه گزارشات مختلف از نحوه پیشرفت هر یک از قراردادهای لیزینگ از آغاز تا خاتمه.
 • وصول اقساط و اخذ اسناد بهاء دار مربوطه طبق محاسبات انجام شده،‌ وصول جرائم دیرکرد،‌ ثبت اقساط عقب افتاده و اسناد واخواستی و انتقال آن به سیستم لیزینگ،‌ امکان انتقال خودکار اقساط وصولی اجور از طریق دیسکت بانک به داخل سیستم خزانه و انتقال اطلاعات آن به سیستم لیزینگ ،‌ ثبت اطلاعات مربوطه به وثائق دریافتی از متقاضیان،‌ صدور اسناد حسابداری مربوطه و…
 • تهیه انواع گزارش های گوناگون از عملیات وصول اجور و واخواست اسناد مربوطه.
 • ماموریت اصلی این سیستم دریافت اسناد حسابداری صادره مربوطه به عملیات لیزینگ از طریق سیستم های لیزینگ و خزانه داری مربوطه می باشد.
 • تهیه ریز گردش حساب مالی هر یک از مشتریان لیزینگ.
 • تهیه سایر گزارشات مالی حاصل عملیات لیزینگ و …
 • استفاده از “میز کار (ابزار برآورد) در سیستم لیزینگ” جهت پاسخگویی به مشتریان طبق شرایطی ک آنان خارج از استانداردها و ضوابط مورد نظر شرکت لیزینگ جهت استفاده از تسهیلات لیزینگ مطرح می نمایند،‌ شامل مبلغ پیش پرداخت،‌ تعداد اقساط،‌ زمان آغاز پرداخت اقساط و … تهیه گزارشات از اقساط و اصل و نوع تسهیلات طبق شرایط عنوان شده از طرف متقاضی.
 • تعیین میزان اعتبار متقاضیان با توجه به عواملی چون میزان حقوق و درآمد،‌ سن،‌ نوع وثائق و….. و استفاده از آن در تصویب اعطای تسهیلات لیزینگ در “کمیسیون تصویب وام”.
 • تعریف انواع دارائیهای که مشمول اعطای لیزینگ میگردند.
 • امکان تعریف انواع وثائق و تضمین ها و کنترل آن ها در سیستم خزانه داری و لیزینگ.
 • امکان محاسبه بیمه بدنه و بیمه اعتبار جهت دارائیهای موضوع تسهیلات لیزینگ طبق استانداردهای تعریف شده داخل سیستم لیزینگ.
 • امکان محاسبه پاداش فرد و پرداخت در سیستم لیزینگ علاوه بر جریمه دیرکرد طبق سیاست های شرکت لیزینگ مربوطه.
 • امکان انتقال وصول اقساط (اجور) از طریق سیستم بانکی به داخل سیستم خزانه و نهایتا ” لیزینگ.
 • امکان تعریف اقساط به دلخواه متقاضی و محاسبه تاثیرات آن در بهره و کارمزد لیزینگ .
 • امکان برخورد با هرگونه تاخیر و کسر پرداخت از طرف استفاده کنندگان از تسهیلات لیزینگ در محاسبات بهره،‌ جرائم دیرکرد و عملیات تسویه حساب و ….
 • امکان تشکیل پرونده جهت هر یک از متقاضیان در خواست تسهیلات از مرحله درخواست،‌ تصویب،‌ صدورالحاقه و …. تا زمان تسویه حساب کامل و پیگیری مراحل کار در هر هر یک از پرونده ها
 • امکان تنظیم قراردادها در چارچوب های مورد دلخواه شرکت لیزینگ
 • امکان تعریف فرم ها و چارچوب های مورد نظر شرکت در فرآیند و عملیات لیزینگ شرکت.
 • امکان Scan و انتقال سوابق مشتریان به داخل پرونده آنان.
 • امکان Scan مکاتبات مشریان با شرکت لیزینگ و انتقال آن به داخل پرونده لیزینگ.
 • امکان اضافه نمودن پیغام های لازم بر روی کلیه مکاتبات و مستندات موجود در پرونده مشتریان.
 • امکان اعمال روندینگ به دلخواه کاربر در محاسبات و تعیین اقساط و تاثیر آن در محاسبات بهره و ….
 • امکان صدور کلیه اسناد حسابداری مربوط به عملیات لیزینگ و انتقال آن بصورت یکپارچه به داخل سیستم مالی.
 • امکان تسویه حساب با مشتریان لیزینگ در خاتمه قراردادها یا در زمان دیگر و آزاد سازی وثائق مربوطه.

ثبت عملیات مربوط به درخواست مشتریان و اخذ مجوزهای لازم و تصمیمات مربوط به تصویب درخواست تسهیلات و لیزینگ از طریق سیستم اتوماسیون اداری لیزینگ.
ایجاد سوابق و مستندات عملیات لیزینگ از مرحله اخذ درخواست مشتری تایید و تصویب تا زمان تسویه حساب تسهیلات لیزینگ و قراردادهای مربوطه.

 

 • تسهیل نمودن تحوه بررسی شرایط مختلف مورد نظر متقاضیان تسهیلات لیزینگ و انجام محاسبات اقساط و بهره و کارمزدها و ارائه گزارشات لازم جهت تصمیم گیری های متقاضی.
 • تسهیل نمودن تعیین میزان اعتبار متقاضی با توجه به جمع اطلاعات موجود در سیستم در هنگام تصویب تقاضای او.
 • تسهیل نمودن محاسبات مربوطه به بیمه بدنه (در صورتیکه خودرو باشد) و بیمه اعتبار از طریق سیستم.
 • تسهیل نمودن کنترل اقساط و اقساط معوقه لیزینگ،‌ محاسبه جرائم دیرکرد و بهره محقق یافته لیزینگ در مقاطع مختلف.
 • کنترل وثائق و تضمین های دریافتی از متقاضیان
 • کنترل پرونده های مربوط به تسهیلات اعطایی به مشتریان مختلف و مشاهده جزئیات ان از سریق کاربران و مدیران مربوطه.
 • کنترل پیشرفت تقاضاهای تسهیلات از شروع تا تسویه حساب
 • در بخش گزارشات‌، از مراحل محتلف عملیات اعطای تسهیلات لیزینگ مربوطه به هریک یا هر گروه (حقیقی یا حقوقی) از متقاضیان می توان گزارشات مختلف تهیه نمود.
 • تهیه گزارش از جرائم دیرکرد به تفکیک انواع کالا و درائیهای موضوع لیزینگ (به تفکیک نوع،‌ طبقه و ….)
 • تهیه گزارش عملکرد لیزینگ در مقاطع زمانی مورد نظر کاربر
 • گزارش ریز عملکرد هر یک ا زمشتریان استفاده کننده از تسهیلات لیزینگ
 • گزارش حصه جاری و بلند مدت درآمد لیزینگ و درآمد تحقق نیافته به تفکیک ادوار زمانی مورد نظر
 • سایر گزارشات مورد نیاز حسابرسان
 • گزارش از صورت وضعیت حساب هر یک از مشتریان
 • گزارش از اقساط معوقه هر یک از مشتریان
 • گزارش از صورت وضعیت حساب هر یک از مشتریان به تفکیک قراردادهای مختلف
 • گزارش از اقساط تسهیلات لیزینگ تحت شرایط مختلف شامل مدت وام،‌ تعداد اقساط،‌ مبلغ پیش پرداخت،‌ تاریخ شروع باز پرداخت

 

 

 


 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved