نرم افزار بودجه

bodje2

اهم امکانات و قابلیتهای سیستم بودجه بقرار زیر میباشند :

مشخصات حسابها :
امکان تعریف نحوه رفتار هزینه ها :
در بخش مشخصات حسابها امکان طبقه بندی حسابهای هزینه به تفکیک ثابت و متغیر و نیمه ثابت وجود دارد. با توجه به این طبقه بندی سیستم بطور خودکار در زمان ورود اطلاعات ، محاسبات و تهیه گزارشات هزینه ها به تفکیک فوق را مد نظر قرار می دهد.
وضعیت نقدی حسابها :
قابلیت تعیین وضعیت نقدی هر یک از اقلام هزینه در این نرم افزار وجود دارد. با انتخاب وضعیت نقدی امکان تعریف بودجه نقدی برای اقلام فوق میسر می گردد.
تخصیص پذیری هزینه ها :
چنانچه برخی از هزینه ها ( مثلا”برق یا هر هزینه مشترک دیگر ) بر اساس مبانی مشترک به مراکز مختلف قابل تخصیص می باشند با انتخاب این گزینه سیستم بطور خودکار تخصیص هر عامل هزینه به مراکز مختلف را انجام خواهد داد.

مشخصات موجودی ها :
مقادیر ضایعات:
امکان تعریف مقادیر ضایعات انبار موجودیها در مشخصات مواد ، کالای نیمه ساخته و کالای ساخته شده تعبیه شده است.
واحدهای سنجش مختلف :
در مشخصات مواد و مصالح می توان برای هر یک از اقلام دو واحد سنجش با توجه به ضریب تبدیل مربوط آنها تعریف نمود.
مواد جایگزین :
امکان تعریف اقلام جایگزین (اول و دوم) برای هر یک از اقلام مواد اولیه موجود در انبار وجود خواهدداشت.
ضایعات
نوع ضایعات (قابل برگشت ، بازیافتنی ، قابل فروش و غیر قابل فروش) ، ماهیت ضایعات (عادی و غیرعادی) و محل وقوع ضایعات (اول ، وسط ، پایان عملیات) قابل تعریف بوده تا محاسبات مربوط بر اساس این طبقه بندی صورت گیرد.

سفارشکاری و پیمانکاری:
امــــکان درج اطلاعات مربوط به سفارش ها و پیمان ها در سیستم پیش بینی گردیده است. (انجام بخشی از پروژه توسط دیگران ) و کنترل سفارشات واگذاری به دیگران جهت انجام برخی از بخشهای کار در پروژه ها این مرحله انجام می شود .

درخت محصول (BOM) :

امکان تعریف روابط ساخت قطعات و کالای نیمه ساخته یا فرمولاسیون مربوطه در انواع محصولات در این بخش از سیستم وجود دارد تا سیستم بطور خودکار امکان محاسبه مواد مصرفی استاندارد را به تفکیک هر یک از قطعات در فرآیند عملیات مربوطه داشته باشد.
مضافا” اینکه از مکانیزم درخت محصول جهت تعاریف تکنولوژی ساخت جهت هر یک از قطعات و اجزای محصولات مختلف در فرایندهای ساخت مختلف استفاده میگردد و از آن طریق زمان ساخت هریک از قطعات و اجزای محصولات در مراحل مختلف ساخت تعریف و با توجه به عوامل مذکور پیش نیازهای لازم جهت محاسبات قیمت تمام شده فراهم می آید.
در سیستم درخت محصول امکان تعاریف ضایعات عادی در مراحل مختلف ساخت وجود دارد.
در این سیستم امکان تعریف آن بخش از فعالیتهای تولیدی که توسط پیمانکاران انجام میشود نیز وجود دارد.

بودجه تولید و فروش :

عامل محدود کننده :
با توجه به انتخاب بودجه تولید (فروش ) به عنوان عامل تعیین کننده بودجه فروش (تولید) با توجه به پیش بینی موجودیها بطور خودکار محاسبه می گردد.
بودجه مصرف مواد اولیه :
بودجه مقداری مصرف مواد اولیه با توجه به مقدار تولید BOM بطور خودکار توسط سیستم تهیه میگردد.همچنین بودجه ریالی مصرف مواد اولیه از حاصلضرب بودجه مقدار مصرف در نرخ استاندارد بطور خودکارتهیه می شود.

بودجه خرید مواد اولیه :
بودجه خرید مواد اولیه بــطور خودکار با توجه به مقدار مـــــصرف و بودجه موجودیهای مواد اولیه محاسبه می گردد.
بودجه هزینه ها :
جهت پیش بینی هزینه های سیستم قابلیتهایی را در اختیار کاربر قرار داده است تا نسبت به انتخاب هر یک از آنها جهت پیش بینی اقدام نمایند. این قابلیتها بشرح زیر می باشد:

پیش بینی بودجه بر اساس هزینه های واقعی و پیش بینی :
سیستم بودجه امکان تهیه بودجه بر اساس اطلاعات واقعی ۱ الی ۱۱ ماهه را در اختیار کاریر قرار داده است . سیستم با دریافت اطلاعات واقعی ۱ الی ۱۱ ماهه مابقی ماهها را پیش بینی نموده و در صورت انتخاب این قابلیت آنرا بعنوان بودجه سال آتی قرار می دهد.
پیش بینی بر اساس نرخ تعدیل :
سیستم امکان پیش بینی بودجه بر اساس حاصلضرب انتخاب اول (بودجه جاری) در ضریب تعدیل که توسط کار بر تعریف می شود ، داراست.
پیش بینی بودجه بر اساس نسبت نوسانات هزینه های واقعی و پیش بینی به بودجه جاری :
در این حالت سیستم ابتدا درصد تغییرات هزینه های واقعی و پیش بینی را نسبت به بودجه محاسبه نموده و سپس با حاصلضرب درصد تغییرات در هزینه های واقعی و پیش بینی بودجه سال آتی را محاسبه و تهیه می نماید.
پیش بینی بودجه بر اساس آمار و تعرفه :
چنانچه در مورد برخی از عوامل هزینه امکان تعریف مقادیر (آمار) و تعرفه ها آنها وجود داشته سیستم بطور خودکار براساس تعرفه های مشخص بودجه سال آتی را پیش بینی می نماید.
علاوه بر قابلیتهای فوق الذکر ، کاربر می تواند بطور دستی اقدام به ورود اطلاعات بودجه با ایجاد تغییرات در بودجه محاسبه شده بر اساس هر یک از قابلیتهای فوق نماید.

گزارشات بودجه سایر درآمدهای عملیاتی ، سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :

جهت تهیه سود و زیان پیش بینی و همچنین بودجه نقدی اطلاعات فوق در سیستم بودجه پیش بینی می گردد. جهت پیش بینی اقلام فوق نیز قابلیتهای موجود در سیستم پیش بینی هزینه ها موجود می باشد.

 

بودجه سرمایه ای :
اطلاعات مربوط به دارائیهایی که طی سال بودجه خریداری یا ایجاد خواهند شد در این بخش تعریف می شود و سیستم بطور خودکار محاسبات استهلاک مربوط به دارایی مورد نظر را انجام و نسبت به اضافه نمودن آن به استهلاک دارائیهای جاری اقدام مینماید.

وضعیت نقدی بدهکاران ، بستانکاران و موجودی نقدی :

علاوه بر پیش بینی نقدی مربوط به هر یک از بودجه های فوق ، اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت از بدهکاران و بستانکاران و مانده وجه نقدی اول دوره توسط کاربر در سیستم وارد می گردد تا گزارشات بودجه نقدی و گزارش Cash forecast فراهم گردد.

تسهیم هزینه ها و محاسبات نرخ جذب :
تسهیم هزینه ها به دو شکل یکطرفه و دو طرفه امکان پذیر می باشد.
امکان تسهیم هزینه دوایر خدماتی به اداری نیز وجود دارد.
محاسبه ظرفیت بر اساس بودجه درآمدها و پروژه ها بطور خودکار توسط سیستم برای هر یک از مراکز فعالیت( یامراکز سودآوری) و بر اساس مبانی مختلف محاسبه و جهت محاسبات نرخ جذب دستمزد و سربار وجود دارد.
امکان استفاده از مبانی مختلف ظرفیت ( نفر ساعت ، ماشین ساعت و ….) جهت محاسبات نرخ جذب وجود دارد.

گزارشات :
علاوه بر گزارشات مختلف از اطلاعات وارده در سیستم گزارشات خاص دیگربشرح زیر توسط سیستم تهیه می گردد:
گزارش قیمت تمام شده استاندارد انواع محصولات و کالای نیمه ساخته به تفکیک اجزاء تشکیل دهنده و به تفکیک مواد ، دستمزد و سربار .
گزارش حاشیه فروش هر یک از انواع محصول به تفکیک واحد محصول ، ماهانه و سالانه
گزارش نقطه سربسر و تعیین سود آوری محصولات
گزارش عملکرد و سود زیان.
گزارش پیش بینی نقدی .
همچنین امکان Export کلیه گزارشات به صفحات گسترده (Excel و…) نیز وجود دارد.

 


 • شرکت داروسازی ابوریحان سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • چای احمد سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت کالسیمین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی به استثنای سیستم قیمت تمام شده , بودجه

 • شرکت فولاد زرند سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پتروشیمی فن آوران (ماهشهر) سیستمهای مورد استفاده: سیستم جامع مالی و صنعتی

 • شرکت مرسک لاین سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت جام دارو سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی و صنعتی

 • شرکت توتال سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت ایران ناژو (شامپو مس) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت لاستیک بارز سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پارس آمپول سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت پاکسان (گلتاش) سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت مدیریت صنعت شوینده سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

 • شرکت دارو پخش سیستمهای مورد استفاده: كلیه سیستمهای جامع مالی

درباره سی اس دی

موسسه كنترل و طرح سيستم ها ( نرم افزاري سي.اس.دي) يكي از با سابقه ترين موسسات و شركت هاست كه در زمينه طراحي و پياده سازي سيستم هاي جامع اطلاعات مديريت فعاليت مينمايد.

اين موسسه با اين اعتقاد كه " طراحي مبتني بر تحليل صحيح تنها رمز موفقيت سيستم هاست" در تير ماه1365تاسيس و با بيش از 25 نفر پرسنل متخصص سابقه همكاري در بيش از250 سازمان و شركت و موسسات ايراني وخارجي كوچك متوسط و بزرگ را داراست.

اهم تجربیات موسسه در شرکت های گروه دارویی، خودرو، لاستیک، مواد بهداشتی و شوینده،سیمان، فولاد، غذایی، لوازم خانگی، شرکت های پیمانکاری و بسیاری از شرکت های خارجی پیمانکار مشغول فعالیت در ایران بوده است.


ویژگیهای عمومی سیستمهای CSD:

 • امکان نا محدود تعداد کاربران بصورت همزمان
 • امکان تعریف رمز و سطوح دسترسی و اختیارات برای کلیه سطوح سیستمها
 • امکان جستجو در بخشهای مختلف سیستمها
 • امکان تهیه گزارشات تحلیلی و گرافیک
 • امکان تهیه گزارشات مقایسه ای مالی از سنوات گذشته
 • امکان تهیه فایل پشتیبان و بازیابی فایل پشتیبان
 • رعایت ضوابط کنترل های داخلی در روش طراحی سیستم ها
Copyright © 2012 CSDGroup - All Right Reserved